Privacy statement

Privacy Statement OnsBrabantNet
 december 2017

 

OnsBrabantNet biedt een breed scala aan diensten, waaronder Vaste Telefonie, Internet- en Radio en Televisie diensten.  Door de aard van onze dienstverlening beschikt OnsBrabantNet over bepaalde gegevens van je. We vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op persoonlijke behoeften. OnsBrabantNet gaat zorgvuldig om met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

In dit privacy statement beschrijven we hoe we omgaan met persoonsgegevens. Je vindt hier welke gegevens we van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kan uitoefenen.

Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht vind je hieronder. We raden je aan om, voor een volledig beeld, het gehele privacy statement door te nemen.

 

“OnsBrabantNet” is een naam waaronder het bedrijf Edutel BV handelt. Dit privacy statement geldt voor alle klanten die bijvoorbeeld Vaste Telefonie, Internet of Radio & Televisie afnemen van Edutel BV en voor alle gebruikers van websites van Edutel BV, zoals www.onsbrabantnet.nl. Dit privacy statement geldt alleen voor de verwerking van persoonsgegevens door Edutel BV en niet voor andere onder de naam “OnsBrabantNet” handelende partijen.

 

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen dat vragen. Het meest actuele privacy statement vindt je altijd op www.onsbrabantnet.nl/privacy. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zal de "laatste versie"-datum bovenaan het document worden aangepast. We raden je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je weet hoe OnsBrabantNet je gegevens beschermt.

 

OnsBrabantNet verwerkt de volgende gegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. OnsBrabantNet verwerkt persoonsgegevens allereerst als je je aanmeldt als klant van OnsBrabantNet. OnsBrabantNet vraagt dan onder meer je naam, adres, woonplaats, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum. Tevens wordt dan bijvoorbeeld gevraagd om aan te geven of je vermeld wilt worden in de telefoongids of bij de abonnee-informatiedienst. Als je een account aanmaakt op een website van OnsBrabantNet dan word je daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Al deze gegevens worden door OnsBrabantNet verwerkt.

 

Ook nadat je je hebt aangemeld worden gegevens geregistreerd, bijvoorbeeld omdat jezelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld op een website van OnsBrabantNet), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens registreert OnsBrabantNet.

 

Verkeersgegevens

Als je gebruik maakt van de vaste telefoonaansluiting of gebruik maakt van internet dan 'vervoeren' we gegevens van je. Deze gegevens worden ook wel aangeduid als verkeersgegevens. Het gaat dan om gegevens zoals het tijdstip en de duur van het gebruik van een aansluiting, het opgeroepen nummer, surfgedrag op internet en je IP-adres. OnsBrabantNet slaat de gegevens over het gebruik van de vaste aansluiting op. Je surfgedrag wordt niet opgeslagen. OnsBrabantNet houdt niet bij welke websites je bezoekt. OnsBrabantNet kan wel bijhouden of je een website van OnsBrabantNet bezoekt en hoe je gebruik maakt van OnsBrabantNet-websites. Als OnsBrabantNet je een mail stuurt of een elektronische nieuwsbrief, dan kan OnsBrabantNet ook bijhouden of je deze bijvoorbeeld hebt geopend. Meer informatie daarover vind je onder 'verwerking van je gegevens op OnsBrabantNet-websites'.

 

E-mail

OnsBrabantNet neemt geen kennis van de inhoud van e-mailberichten. Voor het onderhoud van de servers, die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van OnsBrabantNet, de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen niet toegestaan e-mailberichten te lezen.

 

Voor welke doeleinden gebruikt OnsBrabantNet je gegevens?

 

Dienstverlening

OnsBrabantNet verwerkt persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van die gegevens kunnen we onze diensten niet aan je leveren.

 

OnsBrabantNet verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor dit doel kan OnsBrabantNet persoonsgegevens aan haar partners verstrekken.

 

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Daarnaast is OnsBrabantNet op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Denk daarbij aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op je verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

 

Marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten

OnsBrabantNet verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van deeigen dienstverlening van OnsBrabantNet en aan OnsBrabantNet gelieerde ondernemingen. De gegevens worden verwerkt voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en e-mail).

 

Telefoongidsen en abonnee-informatiediensten

OnsBrabantNet verwerkt de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) ten behoeve van het uitgeven van (al dan niet elektronische) telefoongidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten. Deze zogenaamde gidsgegevens worden door OnsBrabantNet ook verstrekt aan derden die algemeen beschikbare telefoongidsen en abonnee-informatiediensten aanbieden.

 

Op het aanvraagformulier voor de aansluiting heb je kunnen aangeven of naam, adres, woonplaats en telefoonnummer in de telefoongids of bij de abonnee-informatiedienst mogen worden opgenomen.

 

Indien je wilt dat je gegevens in deze bestanden worden vermeld, gewijzigd of verwijderd dan is dat mogelijk. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder 'contact' aangegeven telefoonnummer.

 

Als je bij aanvraag of verhuizing van de telefoonaansluiting hebt aangegeven dat je telefoonnummer vermeld mag worden in de telefoongids en opvraagbaar mag zijn bij de abonnee-informatiedienst, dan is OnsBrabantNet wettelijk verplicht deze gegevens door te leveren aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten. Daarmee zijn deze gegevens dus 'openbaar'.

Je kunt ook kiezen voor een nummer met 'beperkte bekendheid', in het spraakgebruik ook wel 'geheim nummer' genoemd. Die beperking houdt in dat het telefoonnummer niet in de telefoongids komt te staan én niet is op te vragen bij de abonnee-informatiedienst.

 

Nummerweergave

OnsBrabantNet geeft standaard je nummer door aan de opgeroepen aansluiting. Wilt je niet dat je telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen, dan kunt je je nummer permanent blokkeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen op het onder 'contact' aangegeven telefoonnummer.

 

Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt je telefoonnummer altijd meegezonden, ook als je nummerweergave hebt laten blokkeren. OnsBrabantNet is hiertoe wettelijk verplicht.

 

Notaspecificatie

Bij de specificatie van nota's wordt het telefoonnummer van de opgeroepen aansluiting op de nota van de oproepende aansluiting niet weergegeven. OnsBrabantNet werkt samen met andere communicatieaanbieders om je nummer ook op hun rekening te laten afschermen, maar kan er helaas niet voor instaan dat je afgeschermde nummer nooit verschijnt op de rekening van die andere aanbieders.

 

Telefonische overlast

Indien je last hebt van aanhoudende hinderlijke of kwaadwillige oproepen en niet weet van wie deze afkomstig zijn, kun je bij ons schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn te verstrekken. Een dergelijk verzoek dient te zijn gericht aan het onder 'contact' vermelde adres. Het verzoek dient te zijn voorzien van de volgende gegevens: a) uw naam, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens, b) het nummer waarop de oproepen betrekking hebben, c) een beschrijving van de aard en de ernst van de overlast als gevolg van de hinderlijke of kwaadwillige oproepen en d) een indicatie van de data en tijdstippen van de desbetreffende telefoontjes.

 

Indien de identiteit van de beller bij OnsBrabantNet bekend is, zal OnsBrabantNet aan die persoon (schriftelijk) laten weten dat je dit als overlast ervaart en diegene dringend verzoeken hiermee te stoppen.

 

Verwerking van je gegevens op OnsBrabantNet-websites

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren, bijvoorbeeld om veiligheidswaarschuwingen te verzenden.

 

De gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.

 

Tenslotte kunnen we je gegevens op onze websites gebruiken om informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij je persoonlijke interesses en voorkeuren en om je in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te sturen over andere producten of services die beschikbaar zijn bij OnsBrabantNet.

 

OnsBrabantNet verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van je:

 

Inloggegevens

Wanneer je toegang wenst tot bepaalde OnsBrabantNet-websites en -services, wordt je gevraagd om je aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggegevens). In een aantal gevallen kun je je met deze inloggegevens bij meerdere OnsBrabantNet-websites en -services aanmelden.

 

Bij het aanmaken van inloggegevens kan het voorkomen dat je wordt gevraagd een geheime vraag- en antwoordcombinatie op te geven. Die geheime vraag- en antwoordcombinatie wordt door OnsBrabantNet uitsluitend gebruikt om de identiteit te controleren en je te helpen bij het eventueel opnieuw instellen van het wachtwoord of gebruikersnaam.

 

Informatie die je achterlaat op OnsBrabantNet-websites

Op sommige OnsBrabantNet-websites vragen we je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer. Wanneer je een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen we je om aanvullende informatie, zoals bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profiel- of demografische gegevens, zoals postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

 

Surf- en klikgedrag

We kunnen informatie verzamelen over je bezoek aan OnsBrabantNet-websites, inclusief de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die de browser naar elke website verzendt die je bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van het bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

 

Cookies

OnsBrabantNet-websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden gezet door de server van een website. Wanneer je je aanmeldt bij een OnsBrabantNet-website met je inloggegevens, slaat OnsBrabantNet jouw unieke ID-nummer op, samen met de tijd waarop je je aanmeldde, in een versleuteld cookie op je harde schijf.

 

Het gebruik van cookies maakt het gebruik van OnsBrabantNet-websites eenvoudiger. Zo kan je inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op je computer blijft staan nadat je je hebt afgemeld. Deze cookie maakt het mogelijk dat je inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat je bij een volgende aanmelding alleen je wachtwoord hoeft in te vullen.

 

Daarnaast worden tijdelijke cookies gebruikt om binnen je bezoek aan een OnsBrabantNet-website het gebruik te vereenvoudigen. Daarmee wordt voorkomen dat je tijdens één bezoek tweemaal voor hetzelfde moet aanmelden. Wanneer je je afmeldt tijdens een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door je browser gewist van je computer.

 

Cookies stellen ons in staat om relevante en op de voorkeuren gebaseerde inhoud op de website te tonen.

 

OnsBrabantNet-websites zijn goed beveiligd. Van cookies van OnsBrabantNet-websites kun je verwachten dat ze je bezoek aan de website vergemakkelijken en erop vertrouwen dat ze geen virussen op je computer overbrengen.

 

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van de browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer je gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kies je het juiste selectievakje in je browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt.

 

Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je je niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van OnsBrabantNet-websites en -services waarvoor cookies noodzakelijk zijn.

 

Cookies van derden

De meeste online advertenties in banners die je ziet op OnsBrabantNet-websites worden afgebeeld door OnsBrabantNet zelf. Daarnaast kunnen we echter ook advertentienetwerken van derden toestaan advertenties af te beelden op OnsBrabantNet- websites. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een permanent cookie op je computer om je computer te kunnen herkennen wanneer ze een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar jij en andere gebruikers van je computer de advertenties zagen en op welke advertenties je hebt geklikt. Deze informatie stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze jou zal interesseren. OnsBrabantNet heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door advertentienetwerken van derden zijn geplaatst.

 

Page tagging

OnsBrabantNet- websites maken gebruik van page tagging. Hierbij wordt er een plaatje (van één pixel) of een stukje Javascript op elke pagina van de site geplaatst. Page tagging wordt gebruikt bij de aflevering van cookies op websites.

 

Page tagging stelt ons in staat om de gebruikers te tellen die onze websites hebben bezocht, gegevens over gebruik van onze sites te verzamelen en de effectiviteit van reclamecampagnes te bepalen. Page tagging stelt ons daarnaast in staat om bijvoorbeeld gegevens te verzamelen over hoe vaak het klikken op een advertentie van een derde op een OnsBrabantNet-website leidt tot een aankoop op de website van die derde.

 

We verbieden het gebruik van page tags op onze websites door derden. Het is derden dus niet toegestaan om op OnsBrabantNet websites via page tags persoonlijke gegevens te verzamelen.

 

Wanneer je nieuwsbrieven of reclamemail ontvangt van OnsBrabantNet, kunnen we soms gebruik maken van page tagging om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke koppelingen je klikt, zodat we in de toekomst beter gerichte e-mail- of andere communicatie kunnen verzorgen.

 

Koppeling met interne en externe bestanden

Om een meer consistente en persoonlijke ervaring te bieden bij de interacties met OnsBrabantNet, kan OnsBrabantNet de informatie die zij heeft verzameld in het kader van een door haar  geleverde dienst combineren met informatie die zij heeft verkregen via andere door OnsBrabantNet aan je geleverde diensten.

 

Daarnaast kunnen we de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van uje geografische gebied op basis van uw IP-adres, zodat we onze dienstverlening daaraan kunnen aanpassen.

 

Hoe lang bewaart OnsBrabantNet je gegevens?

OnsBrabantNet bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen.

 

Als je een abonnement bij OnsBrabantNet hebt dan worden je gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van het abonnement bewaard. Je verkeersgegevens worden twaalf maanden bewaard.

 

Hoe worden je gegevens beveiligd?

OnsBrabantNet draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens. Hiermee wordt zeker gesteld dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om je accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je jezelf altijd afmelden wanneer je een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na je de computer gebruiken toegang hebben tot die informatie.

 

Inzage in je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kan opvragen welke persoonsgegevens er zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

 

Een verzoek tot inzage kan je indienen door een brief, voorzien van naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het onder 'contact' aangegeven adres. OnsBrabantNet kan je maximaal € 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

 

Op sommige van onze websites, zoals www.mijnbrabantnet.nl is het mogelijk de persoonlijke gegevens online te bekijken of te bewerken. Je kunt dit doen op het persoonlijke domein op de website. Om te voorkomen dat persoonlijke gegevens door anderen kunnen worden bekeken en bewerkt, krijg je uitsluitend toegang tot het persoonlijke domein als je je aanmeldt met je gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord.

 

Correctie van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder 'contact' aangegeven adres. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

 

Recht van verzet

Als klant van OnsBrabantNet heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van de gegevens.

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van je gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden. Ook kun je je telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Is je nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven je op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kun je vinden op www.bel-me-niet.nl. Als klant van OnsBrabantNet kun je, ook als je je nummer in het Bel-me-niet-Register hebt laten inschrijven, nog wel door OnsBrabantNet gebeld worden. Wil je ook niet meer door OnsBrabantNet gebeld worden, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om bij OnsBrabantNet bezwaar te maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hoe je dat kunt doen is hieronder beschreven.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat OnsBrabantNet je gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het doen van marktonderzoek dan kun je ons dit laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder 'contact'. Je ontvangt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

 

Mocht je er bezwaar tegen hebben om door OnsBrabantNet benaderd te worden dan kun je dat ook aan ons laten weten. Je kunt bezwaar maken tegen verschillende vormen van benadering. Zo kun je specifiek bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

 

• Schriftelijke direct mailingen;
Wil je geen schriftelijke direct mailingen van OnsBrabantNet ontvangen dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder 'contact'.

 

• SMS/e-mail;
Wil je geen commerciële SMS- of e-mailberichten van OnsBrabantNet ontvangen neem dan contact op met de klantenservice. Het telefoonnummer van de klantenservice vind je onder 'contact'.

 

• Telemarketing;
Wil je niet door OnsBrabantNet gebeld worden neem dan contact op met de klantenservice. Het telefoonnummer vind je onder 'contact'.

Je kunt de verdere commerciële benadering via mail, SMS van OnsBrabantNet ook voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail- en SMS-berichten die je ontvangt.

 

OnsBrabantNet zal het bezwaar zo spoedig mogelijk verwerken. Er kan echter enige tijd voorbij gaan voordat je bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het zijn dat je nog wordt benaderd.

 

Voor de website is gebruik gemaakt van beelden die zijn uitgegeven onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-GelijkDelen door de volgende auteurs:

Rasbak, Norbert Schnitzler, Havang(nl), BotMultichill, Johfrael, Sarion, G.Lanting, Bert Kaufmann, Karrow, Parsifal2000, Groucho M, Skinle from nl, Vincent van Zeijst, mmeulens, Massimo Catarinella.